Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

きよらかな


きよらかな 【清らかな】 kijorakana 2016-04-16
kristálytiszta
tiszta森で清らかな水が流れていた。」 „Az erdőben tiszta víz csordogált.


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys ja-hu