Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

きよらかな


きよらかな 【清らかな】 kijorakana 2016-04-16
kristálytiszta
tiszta森で清らかな水が流れていた。」 „Az erdőben tiszta víz csordogált.


Adys version 3.6.4 release 2016-12-10

Adys ja-hu