Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

はじめて


はじめて 【初めて】 hadzsimete 2016-03-21
először初めて見た時は、男だと思いました。」 „Amikor először láttam, azt hittem róla, hogy fiú.


Adys version 3.6.4 release 2016-12-10

Adys ja-hu