Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

ゆさぶる


ゆさぶる 【揺さぶる、揺さ振る】 juszaburu 2016-04-26
felkavar彼は彼女の感情を揺さぶった。」 „A férfi felkavarta a nő érzelmeit.
ráz箱を激しく揺さぶった。」 „Erősen rázta a dobozt.
rázogat割れ物が入っているのでそんなに揺さぶらないで下さい。」 „Törékeny dolog van benne, ne rázogassák!


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys ja-hu