Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

ákombákom


ákombákom 2016-05-09
もじばけ 【文字化け】 modzsibake (zagyva betűk)
よみにくいもじ 【読みにくい文字】 jominikuimodzsi (nehezen olvasható írás)


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja