Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

árt


árt 2011-07-03
きがいをあたえる 【危害を与える】 kigai-oataeru
nem árt ほうがいい 【方がいい】 hougaiiNem árt elolvasni a használati utasítást.” 「取扱説明書を読んだ方がいい。
nem árt こしたことがない 【越したことがない、超したことがない】 kositakotoganai (nincs jobb)Nem árt óvatosnak lenni.” 「注意深いに越したことがない。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja