Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

átirányít


átirányít 2016-05-07
おくる 【送る】 okuru (átküld)A munkásokat átirányítottam egy másik helyre.” 「作業員を他の現場に送った。
しんろをかえさせる 【進路を変えさせる】 sinro-okaeszaszeru (megváltoztatja az útvonalát)A gépet átirányították egy másik repülőtérre.” 「飛行機は別の空港に進路を変えた。
てんそうする 【転送する】 tenszouszuru (átküld)A telefonhívást átirányítottam a főnökömhöz.” 「電話を上司に転送した。
ほかのところにあんないする 【他の所に案内する】 hokanotokoronian-naiszuru (embereket)A vendégeket átirányították egy másik hotelbe.” 「お客様は他のホテルに案内された。


Adys version 3.6.6 release 2018-01-24

Adys hu-ja