Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

せいじたいせい


せいじたいせい 【政治体制】 szeidzsitaiszei 2016-01-13
politikai rendszer


Adys version 3.6.6 release 2018-01-24

Adys ja-hu