Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

higgadt


higgadt 2016-04-18
クールな kúruna
たいぜんじじゃくとしている 【泰然自若としている】 taidzendzsidzsakutositeiru
たいぜんたる 【泰然たる】 taidzentaruHiggadtan cselekedett.” 「泰然たる態度をとった。
ちんちゃくな 【沈着な】 csincsakuna
へいせいな 【平静な】 heiszeina
れいせいな 【冷静な】 reiszeina


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja