Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

nyelvóra


nyelvóra 2016-04-30
げんごきょうしつ 【言語教室】 gengokjousicu (nyelviskola)Nyelvórára járok.” 「言語教室に通っている。
ごのじゅぎょう 【語の授業】 gonodzsugjouMa magyar nyelvórám lesz.” 「今日はハンガリー語の授業があります。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja