Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

pumpál


pumpál 2016-04-09
いれる 【入れる】 ireruLevegőt pumpáltam a kerékbe.” 「タイヤに空気を入れた。
おくりだす 【送り出す】 okuridaszuA szív vért pumpál.” 「心臓が血液を送り出している。
くむ 【汲む】 kumuA pumpával vizet pumpált a vödörbe.” 「ポンプでバケツに水を汲んだ。
ポンプでおくる 【ポンプで送る】 ponpudeokuruVizet pumpáltam a hordóba.” 「ポンプで樽に水を送った。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja