Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

senki sem akar


senki sem akar 2016-03-08
なりてがない 【なり手がない】 nariteganaiSenki sem akar vécépucoló lenni.” 「トイレ掃除のなり手がない。


Adys version 3.6.5 release 2017-03-23

Adys hu-ja