Adys
Japanese ↔ Hungarian Dictionary

szemetes kocsi


szemetes kocsi 2016-02-02
ゴミしゅうしゅうしゃ 【ゴミ収集車】 gomisuusuusa (szemétgyűjtő kocsi)
せいそうしゃ 【清掃車】 szeiszousa


Adys version 3.6.6 release 2018-01-24

Adys hu-ja